Política de privacitat

Aquí tienes la traducción del texto al catalán:

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB https://www.airolo.es

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES En compliment de la legislació vigent, Airolo catering (d'ara endavant, també el Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recopilades.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normatives:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals El responsable del tractament de les dades personals recopilades a Airolo catering és: Gestió Espais Gastronòmics, S.L., amb NIF: B67365692 i inscrit a: Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades registrals: Tom 6502, Folio 36, B-61068, amb Airolo catering com a representant (d'ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Direcció: C/ Raset 22, baixos, 08021 Barcelona Telèfon de contacte: 935 340 444 Correu electrònic de contacte: airolo@arolo.es

Registre de Dades de Caràcter Personal En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals recopilades per Airolo catering, a través dels formularis estesos a les seves pàgines, quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Airolo catering i l'Usuari o el manteniment de la relació que es estableixi als formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix, d'acord amb el que disposa el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d'aplicació l'excepció prevista a l'article 30.5 del RGPD, es manté un registre d'activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament realitzades i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals El tractament de les dades personals de l'Usuari es sotmetrà als següents principis recollits a l'article 5 del RGPD i a l'article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de legalitat, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent sobre els fins pels quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals es recullen amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de les dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals es tracten.
 • Principi de precisió: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només es mantindran de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals es tractaran de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals Les categories de dades que es tracten a Airolo catering són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Airolo catering es compromet a recopilar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l'Usuari hagi de facilitar les seves dades mitjançant formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per raons relacionades amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la complimentació de qualsevol d'ells sigui obligatòria, ja que aquests siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals Les dades personals són recopilades i gestionades per Airolo catering amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi als formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

De la mateixa manera, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'objecte social de Airolo catering, així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l'Usuari, així com millorar la qualitat, el funcionament i la navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 18 mesos, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals Les dades personals de l'Usuari no seran compartides amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d'edat Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per Airolo catering. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos l'hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals Airolo catering es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recopilades, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o l'accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, ja que la transmissió de les dades entre el servidor i l'Usuari, i en retroalimentació, està totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, ja que Airolo catering no pot garantir la invulnerabilitat d'internet ni l'absència total de pirates informàtics o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o l'accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i totes les persones a les quals faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals L'Usuari té sobre Airolo catering i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si Airolo catering està tractant o no les seves dades personals i, si és així, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Airolo catering hagi realitzat o realitzi, així com, entre un altre, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d'aquestes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.
 • Dret de supressió ("el dret a l'oblit"): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins pels quals es van recollir o van ser tractades; l'Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari es vegi oposat al tractament.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l'exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·legal; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l'Usuari es vegi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament es faci per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre Responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre Responsable.
 • Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari a que no es faci el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part de Airolo catering.
 • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l'Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita adreçada al Responsable del tractament amb la referència "RGPD-https://www.airolo.es", especificant:

 • Nom, cognoms de l'Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Sol·licitud amb els motius específics de la sol·licitud o informació a què es vol accedir.
 • Domicili a l'efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la sol·licitud que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà ser enviat a la següent adreça i/o correu electrònic:

 • Adreça postal: C/ Raset 22, baixos, 08021 Barcelona
 • Correu electrònic: airolo@arolo.es

Enllaços a llocs web de tercers El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permetin accedir a pàgines web de tercers diferents de Airolo catering, i que per tant no són operats per Airolo catering. Els titulars d'aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions davant l'autoritat de control En cas que l'Usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, a l'Estat en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVADESA És necessari que l'Usuari hagi llegit i estigui d'acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui dur-lo a terme de la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del Lloc Web implicarà l'acceptació de la Política de Privadesa del mateix.

Airolo catering es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privadesa no seran notificats de forma explícita a l'Usuari. S'aconsella a l'Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels darrers canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privadesa va ser actualitzada per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).